Discover ( 1 ) programs The Katholieke Universiteit Leuven 2021-2022

Nonprofit organization The Katholieke Universiteit Leuven

The Katholieke Universiteit Leuven, also known as KU Leuven or University of Leuven, is a Dutch-speaking university in Leuven, Flanders, Belgium.

Website:

Phone: +32 16 324010

STAY IN TOUCH

Mina7 apps

Featured tags related to the katholieke universiteit leuven